Algemene Inkoopvoorwaarden

Algemene Inkoopvoorwaarden Freelancers Pijper Media B.V.

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Algemene Voorwaarden: deze Algemene Inkoopvoorwaarden Freelancers van Pijper Media B.V. (hierna genoemd Pijper Media);

2. Pijper Media, gevestigd en kantoorhoudende te (9723TM) Groningen aan de Gotenburgweg 48;

3. Bijdrage: materiaal dat een Freelancer aanlevert voor publicatie in een Titel van Pijper Media;

4. Eigen Verklaring: een formulier bedoeld om de arbeidsverhouding tussen Opdrachtgever en een freelancer (met een ander hoofdberoep) en daarmee de onderworpenheid aan de loonheffingen te beoordelen;

5. Freelancer: de natuurlijke of rechtspersoon die een Bijdrage levert;

6. Opdrachtbevestiging: een door Pijper Media aan Freelancer verstrekt document of email, waarin de verstrekte opdracht en de daarbij gemaakte (financiële) afspraken zijn vastgelegd;

7. Schriftelijk tot stand komen: op papier, via email, danwel via een andere elektronische weg;

8. Partijen: Pijper Media B.V. en Freelancer;

9. Titels: Panorama, Grazia, Playboy, Beau Monde, Wieler Revue, Lekker, Noorderland, Elegance, Happy in Shape, Nieuwe Revu, Lonely Planet magazine, Golfers Magazine, Nautique, Marie Claire een uitgave is; en iedere verschijningsvorm daarvan;

10. VAR: Verklaring arbeidsrelatie, afgegeven door de Belastingdienst aan Freelancer.

Toepasselijkheid

1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en overige (rechts)handelingen tussen Pijper Media en Freelancer. De desbetreffende titel en Freelancer kunnen in een raamovereenkomst van opdracht van deze Algemene Voorwaarden afwijkende afspraken maken.

2. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Freelancer op de rechtsverhouding tussen Partijen wordt door Pijper Media uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Totstandkoming van de overeenkomst

1. Pijper Media en haar titels zijn slechts gebonden aan een overeenkomst indien deze schriftelijk tot stand is gekomen tussen Freelancer en een bevoegd vertegenwoordiger van Pijper Media.

2. Door Freelancer verrichte prestaties dan wel daartoe getroffen voorbereidingen vóór het moment waarop een overeenkomst is gesloten, komen voor eigen rekening en risico van de Freelancer.

Opdracht

1. Freelancer levert in opdracht van Pijper Media journalistieke diensten wat dient te resulteren in een Bijdrage. Partijen maken hierover nadere afspraken in een Opdrachtbevestiging.

2. Pijper Media kan niet verantwoordelijk gehouden worden om een andere opdracht dan de overeengekomen opdracht te verstrekken.

3. Freelancer heeft het recht om een opdracht te weigeren.

4. Buiten hetgeen in een Opdrachtbevestiging is afgesproken, is Pijper Media geen vergoeding verschuldigd aan Freelancer. Onderwerp en omvang van de Bijdrage worden door de hoofdredactie van de betreffende Titel vastgesteld. Dit geldt ook voor de wijze van aanlevering van de Bijdrage, alsmede voor eventuele nadere richtlijnen van Pijper Media.

5. De werkzaamheden zullen door Freelancer op basis van een overeenkomst van opdracht worden verricht, in de zelfstandige uitoefening van zijn of haar beroep. Het staat Freelancer vrij om binnen hetgeen is afgesproken het overeengekomen resultaat te verwezenlijken. Tussen Partijen is geen sprake van een arbeidsovereenkomst.

Einde overeenkomst

De overeenkomst eindigt van rechtswege door voltooiing van de opdracht door Freelancer. Pijper Media heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk te ontbinden zonder tot enige schadevergoeding jegens Freelancer te zijn gehouden:

1. Indien Freelancer gedurende een termijn van vijf werkdagen nalatig blijft verplichtingen (voortvloeiend) uit de overeenkomst na te komen;

2. Indien Freelancer of de door Freelancer ter beschikking gestelde persoon de werkzaamheden niet (langer) naar beste vermogen (kunnen) uitvoeren;

3. Indien Freelancer (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt, aangifte van eigen faillissement doet dan wel een schuldsanering in de zin van de WSNP aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, onder curatele of bewind wordt geplaatst;

4. Indien Freelancer de activiteiten/onderneming staakt.

Verklaring arbeidsrelatie

1. Freelancer zal vóór het sluiten van de overeenkomst een geldige VAR en een geldig legitimatiebewijs aan Pijper Media overleggen, indien hier door een medewerker van Pijper Media om is gevraagd. Tevens is Freelancer verantwoordelijk om in het geval van aflopen van de VAR een nieuwe VAR aan Pijper Media te doen toekomen, indien de opdracht nog niet is voltooid.

2. De Freelancer is zelf verantwoordelijk voor de afdracht van de eventueel verschuldigde inkomstenbelasting en/of premies sociale verzekeringen en vrijwaart Pijper Media voor eventuele op deze opdracht betrekking hebbende aanspraken van de fiscus en/ of bedrijfsvereniging.

Verklaring

1. Freelancer verplicht zich aan Pijper Media een geldige VAR voor dezelfde soort werkzaamheden als tussen Partijen is overeengekomen te verstrekken, indien hier door een medewerker van Pijper Media om wordt gevraagd.

2. Freelancer is daarnaast, indien hij beschikt over een VAR-row, verplicht om op eerste verzoek van Pijper Media een formulier, de zogenaamde Eigen Verklaring freelance auteurs/redactiemedewerkers, in te vullen en aan Pijper Media te verstrekken.

3. Freelancer stelt Pijper Media in staat de identiteit van Freelancer (of de door Freelancer in te schakelen derde) vast te stellen aan de hand van een geldig paspoort of identiteitskaart (geen rijbewijs), als ook kopieën van het identiteitsbewijs te maken teneinde deze te bewaren in de administratie.

4. Indien Pijper Media tot enige inhouding verplicht is of meent te zijn, zullen op het aan Freelancer uit te betalen honorarium de vereiste inhoudingen worden gedaan.

5. Het tussen Partijen overeengekomen honorarium is een brutobedrag. Mocht Freelancer niet (meer) als zelfstandige worden aangemerkt, dan is Pijper Media gerechtigd alle daaruit voor Pijper Media voortvloeiende schade te verhalen. Onder deze schade is met name begrepen de door de belastingdienst te verhalen loonbelasting alsmede het werkgeversdeel van de premies werknemers- en volksverzekeringen, met inbegrip van naheffingen.

Honorarium en betaling

1. Pijper Media betaalt aan Freelancer een honorarium voor de uitgevoerde opdracht, waarvoor wordt verwezen naar de Opdrachtbevestiging.

2. Een vergoeding van de onkosten wordt geacht bij het honorarium te zijn inbegrepen, tenzij Partijen in een bijzondere situatie voorafgaand aan de uitvoering van een concrete opdracht daarover andere afspraken hebben gemaakt en deze in de Opdrachtbevestiging benoemd worden.

3. Na ontvangst van de factuur vindt betaling van het honorarium plaats uiterlijk aan het einde van de maand volgende op de maand van publicatie.

4. Pijper Media is gerechtigd de betaling van het honorarium op te schorten zolang Freelancer, ondanks het verzoek van Pijper Media daartoe, de VAR of de Eigen Verklaring niet naar behoren en/of niet tijdig aan Pijper Media ter beschikking stelt, indien hier door Pijper Media om is gevraagd.

Acceptatie en plaatsing Bijdrage

1. Een in opdracht vervaardigde Bijdrage wordt door Pijper Media geaccepteerd, indien deze voldoet aan de overeengekomen voorwaarden en door Pijper Media gewenste kwaliteitseisen.

2. Als een Bijdrage door Pijper Media wordt geaccepteerd, is Pijper Media het overeengekomen honorarium verschuldigd.

3. Indien Freelancer op eigen initiatief materiaal aan Pijper Media aanbiedt, zal Pijper Media aan freelancer kenbaar maken of zij gebruik wenst te maken van het betreffende materiaal. Daarbij zullen tevens concrete afspraken gemaakt worden over de omvang van het materiaal, alsmede het te betalen honorarium. Materiaal dat op eigen initiatief wordt aangeboden, zal, indien Freelancer binnen één maand na ontvangst van een Bijdrage geen reactie ontvangt van de betrokken hoofdredacteur, geacht worden niet te zijn geaccepteerd.

4. Pijper Media is gerechtigd een geaccepteerde Bijdrage niet te publiceren.

5. Wijzigingen in een Bijdrage van een Freelancer die van essentiële aard zijn, zullen in overleg met de betrokken Freelancer plaatsvinden. Voor wijzigingen die gemaakt worden in het reguliere proces van de eindredactie, zulks in overeenstemming met de aard van de Titel, heeft Pijper Media geen goedkeuring van Freelancer nodig.

6. Freelancer wordt geacht de hoofdredactie van de uitgave bij aanbieding in kennis te stellen van een eventuele afspraak met een derde, die bindend is ten aanzien van de weergave van de inhoud van een Bijdrage.

7. Pijper Media bepaalt de plaats, de aantallen pagina’s en de opmaak van een Bijdrage in geval van publicatie.

Gebruik

1. Freelancer verleent door inlevering van een Bijdrage aan Pijper Media gedurende de tijd van het auteursrecht de volgende rechten: het recht om een Bijdrage te gebruiken in de in de Opdrachtbevestiging genoemde Titel van Pijper Media alsmede het recht om een Bijdrage te verveelvoudigen, openbaar te maken en te (her)gebruiken in alle uitgaven, publicatievormen en media van de betreffende Titel van Pijper Media en in elk uitgeefproduct van de uitgave dat ongeacht vorm en techniek onder de betreffende Titel van Pijper Media verschijnt.

2. Het in lid 1 van dit artikel bedoelde recht omvat onder meer, maar niet uitsluitend, het recht de Bijdrage(n) op te nemen in de papieren en de elektronische versies van de uitgave van de betreffende Titel, en het recht de Bijdrage(n) op te nemen in een centraal electronisch archief, intern en extern doorzoekbaar, van de Uitgever en reprografisch te exploiteren, zoals in online knipselkranten, online knipseldiensten en online kiosken (zoals Blendle, Myjour en eLinea), zonder dat hiervoor een andere, extra vergoeding aan Freelancer verschuldigd is dan in het kader van de betreffende opdracht overeengekomen in de Opdrachtbevestiging.

3. Indien de Bijdrage niet zelf een tekening, foto of andere illustratie betreft, omvat de in lid 1 en 2 van dit artikel genoemde toestemming tot publicatie ook de eventueel door de Freelancer bij de Bijdrage meegezonden tekeningen, foto’s of andere illustraties, tenzij Freelancer bij aanbieding duidelijk en schriftelijk aan Pijper Media meldt dat aan Freelancer dienaangaande slechts een nader omschreven, beperkt gebruik is toegestaan.

4. De in lid 1 en 2 van dit artikel genoemde licentie omvat mede het gebruik van (een deel van) een Bijdrage en het door de opdracht verkregen restmateriaal voor reclame- en/ of promotiedoeleinden van Pijper Media. De licentie is exclusief gedurende de eerste zes maanden na eerste publicatie, dan wel vanaf factuurdatum indien niet binnen één jaar na aanlevering van een Bijdrage tot publicatie is overgegaan, tenzij anders is besproken met de hoofdredacteur van de betreffende Titel. Na voornoemde periode blijft de licentie op niet-exclusieve basis bestaan en staat het de Freelancer vrij een Bijdrage en het door de opdracht verkregen restmateriaal zelf te gebruiken of aan derden aan te bieden.

5. Indien Freelancer, gedurende een periode van drie maanden voorafgaand aan de aanbieding van een Bijdrage aan Pijper Media, een Bijdrage (respectievelijk een bijdrage van gelijke of nagenoeg gelijke inhoud/vorm) en het door de opdracht verkregen restmateriaal elders reeds heeft aangeboden, is Freelancer verplicht hiervan aan Pijper Media bij aanbieding melding te maken. Indien blijkt dat Freelancer in strijd met bovenstaande heeft gehandeld, zal door Pijper Media geen enkele vergoeding voor een Bijdrage aan Freelancer verschuldigd zijn. Een honorarium is wel verschuldigd indien Pijper Media, ondanks de wetenschap dat Freelancer in strijd met de uit dit artikel voortvloeiende verplichtingen heeft gehandeld, desalniettemin na het bekend worden hiervan tot publicatie van een Bijdrage overgaat.

6. In geval van ander gebruik dan hierboven omschreven is aanvullende toestemming nodig, welke Freelancer niet op onredelijke gronden zal weigeren en is door Pijper Media een aanvullend honorarium verschuldigd.

7. Indien de opdracht fotografie-werkzaamheden betreft, geldt het bepaalde in dit artikel en in artikel 11 ook voor het door de opdracht verkregen restmateriaal.

Vrijwaring

Freelancer garandeert Pijper Media met een Bijdrage en het door de opdracht verkregen restmateriaal geen auteursrechten of andere rechten van derden te schenden en vrijwaart Pijper Media tegen aanspraken van derden.

Naamsvermelding

1. De naam van Freelancer wordt in de Titel, waarin een Bijdrage wordt gepubliceerd, vermeld, tenzij andersluidende afspraken zijn gemaakt dan wel de naamsvermelding in de betreffende Titel niet gebruikelijk is.

2. Indien in een Titel, waarin een Bijdrage is gepubliceerd, de naam van Freelancer desondanks niet of onjuist is vermeld, is Pijper Media aan Freelancer na eerste sommatie van Freelancer een vergoeding van maximaal € 45,- verschuldigd.

3. Indien Freelancer geen naamsvermelding wenst of van een pseudoniem gebruik wenst te maken, zal de hoofdredactie deze wens respecteren, mits deze wens schriftelijk en tijdig aan de hoofdredactie van de uitgave bekend wordt gemaakt.

Informatieverstrekking

Freelancer zal aan Pijper Media gevraagd en ongevraagd informatie verschaffen over de uitvoering van het bepaalde in de overeenkomst. Daarnaast verplicht Freelancer zich gedurende de uitvoering van de opdracht om, indien zich ten aanzien van zijn freelance-status wijzigingen voordoen, Pijper Media daarvan onverwijld schriftelijk op de hoogte te stellen, alsmede een nieuwe VAR te verstrekken indien hier in eerste plaats door Pijper Media om gevraagd is.

Geheimhouding

1. Freelancer verplicht zich gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede na afloop daarvan strikte geheimhouding te betrachten over informatie en gegevens van Pijper Media en haar titels op het gebied van onder meer commerciële activiteiten, interne procedures en standpunten, externe relaties en resultaten van onderzoek.

2. Vertrouwelijke informatie, verkregen in het kader van de overeenkomst, mag intern alleen verstrekt worden aan andere medewerkers van Pijper Media, indien zij deze informatie nodig hebben om hun werk goed te kunnen uitvoeren.

Algemeen

1. Pijper Media is te allen tijde bevoegd wijzigingen in de Algemene Voorwaarden aan te brengen. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zullen vervolgens van toepassing zijn, tenzij tegen eventuele wijzigingen binnen dertig dagen na het in gebruik nemen van de nieuwe wijzigingen schriftelijk bezwaar wordt gemaakt. Indien Freelancer een wijziging in de algemene voorwaarden niet wenst te accepteren, treden Pijper Media en Freelancer in overleg om tot een oplossing te komen. Indien een oplossing niet wordt bereikt, kan Freelancer de overeenkomst tegen de datum waarop de gewijzigde Algemene Voorwaarden van kracht worden, schriftelijk opzeggen.

2. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de algemene bepalingen voor het overige van kracht. Partijen zullen over de betreffende bepalingen overleg plegen, teneinde een vervangende regeling te treffen, een en ander onder het voorbehoud, dat de strekking van de Algemene Voorwaarden zo veel mogelijk behouden blijft.

Toepasselijk recht en forumkeuze

Het Nederlandse recht is het op de rechtsverhouding tussen Freelancer en Pijper Media toepasselijke recht. Geschillen, die verband houden met de overeenkomsten tussen Freelancer en Pijper Media en niet tot de competentie van de sector Kanton behoren, worden ter beoordeling voorgelegd aan de Rechtbank te Amsterdam.

Deze algemene voorwaarden zijn laatst gewijzigd op 22 december 2016